Medlemmar

Viktig information till samtliga medlemmar i Gösta Werner Sällskapet om hantering av personuppgifter

Ny EU-lag gäller i Sverige från den 25 maj 2018. Den nya lagen heter Dataskyddsförordningen (förkortas GDPR, General Data Protection Regulation) och skall se till att företag och organisationer hanterar personuppgifter rätt.

Gösta Werner Sällskapet behöver vissa uppgifter (namn, adress, landskod, e-postadress, födelseår, inträdesdatum, , betalningsdatum avseende medlemsavgifter) om dig som är medlem för att administrera Gösta Werner Sällskapets verksamhet. Laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter är fullgörande av avtal eller berättigat intresse. Vi behandlar därmed dina personuppgifter hänförligt till medlemsåtagande eller med stöd av en intresseavvägning för att debitera årsavgift, skicka ut reseinformation, kunna göra informationsutskick om Gösta Werner Sällskapets verksamhet, program,  samt kalla till möten som föreskrivs i föreningens stadgar.

Gösta Werner Sällskapets behandling av de personuppgifter som du som befintlig medlem eller som blivande ny medlem lämnat/lämnar eller som vi erhållit i och med tecknandet/förnyelse av medlemskap innebär att uppgifterna hanteras och lagras av Gösta Werner Sällskapet som personuppgiftsansvarig samt att lämpliga och rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits för säker förvaring. Adressuppgifter delas inte med andra än våra betrodda samarbetspartners för utskick av förenings-information, inbetalningskort, inbjudningar och nyhetsbrev. Personuppgifter delas inte med annan tredje part.

Vi behandlar dina personuppgifter under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften och ändamål för vilka dina personuppgifter har samlats in. Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras sammanfaller i de flesta fall med den period som medlemskapet varar.

Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi hanterar dessa. Du har också rätt att på sätt och begränsat till vad som föreskrivs i Dataskyddsförordningen begära radering, rättelse eller ändring av dina personuppgifter, neka till behandling av dina personuppgifter, begränsa användning och utlämnande samt få överfört (porterat) de personuppgifter vi samlat in om dig. Vi ber dig notera att vi i vissa fall, om det föreligger en skyldighet enligt lag, inte kan ta bort dina personuppgifter.

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning.
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lag ber vi dig att snarast anmäla detta till oss. Du har också möjlighet att vända dig till berörd tillsynsmyndighet med klagomål.